in

รู้จัก เครื่องรีดไม้ ไสไม้ คืออะไรและวิธีใช้งานให้ปลอดภัยมากที่สุด

เครื่องรีดไม้ ไสไม้ เรียกกันตามความยาวของชุดหัวตัด (Cutter Head) หรือความ กว้างของแท่นเครื่องที่รองรับไม่ได้กว้างที่สุด ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน เช่น เครื่องที่ไสหน้า เดียวจะสามารถไสไม้ได้หนา 4 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว และเครื่องที่ไม่ได้คราวละ 2 หน้าจะสามารถ ไสไม้ได้หนา 8 นิ้ว กว้าง 30 นิ้ว เป็นต้น ความเร็วในการหมุนของเครื่องรีดไม้ ไสไม้ที่ตําแหน่งหัวตัด (ใบมีด) โดยเฉลี่ยจะหมุน ประมาณ 3,000 ถึง 3,600 รอบต่อนาที (rpm) 

เครื่องรีดไม้ ไสไม้
เครื่องรีดไม้ ไสไม้

ส่วนประกอบ เครื่องรีดไม้ ไสไม้

 • ลูกกลิ้งป้อนไม้เข้า (Infeed Rolls) จะมีลักษณะเป็นซีหยักๆ ตามผิวลกก รอบ และยาวตลอดความยาวของผิวลูกกลิ้ง โดยลูกกลิ้งนี้จะทําหน้าที่ป้อนไม้เข้าหัวตัด 
 • ตัวกดไม้หน้าหรือตัวกันไม้ฉีก (Chip Breaker) เป็นแผ่นเหล็กแบนติด ต่อเนื่องกันหลายชิ้น ยาวตามแนวหัวตัด ทําหน้าที่กดไม้ให้แนบกับแท่น แผ่นกดไม้นี้จะ ระหว่างหัวตัดและลูกกลิ้งป้อนไม้ และเป็นตัวช่วยส่งบิ๊กบออกจากเครื่องรีดไม้ ไสไม้ด้วยแรงเหวี่ยง ของหัวตัด 
 • ชุดหัวตัด (Cutter Head) มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กรูปทรงกระบอก ที่ผิวทําเป็น ร่องรูปตัวยู เอียงเล็กน้อย สําหรับติดตั้งใบมีดโดยยึดให้แน่นด้วยเหล็กประกับใบมีด ซึ่งจะติด ตั้งใบมีดอยู่ 3 ถึง 4 ใบ แล้วแต่ขนาดของเครื่อง หัวตัดจะหมุนด้วยการส่งกําลังจากมอเตอร์ และใบมีดจะทําหน้าที่ไสไม้ ทิศทางการหมุนของหัวตัดจะสวนทางกับลูกกลิ้งป้อนไม้ 
 • ตัวกดไม้หลังหรือแท่งกดไม้ (Pressure Bar) เป็นแผ่นเหล็กแบนยาวไปตามแนวหัวตัด ทําหน้าที่กดไม้ให้แน่นกับแท่น เมื่อไม้ผ่านชุดหัวตัดออกมาอยู่ระหว่างหัวตัดกับ ลูกกลิ้งส่งไม้ออก 
 • ลูกกลิ้งป้อนไม้ออก (Outfeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบ ทําหน้าที่ ส่งไม้ที่ผ่านการใสแล้วออกจากเครื่อง 
เครื่องรีดไม้ ไสไม้
ใบมีดไสไม้
 • ลูกกลิ้งตัวล่าง (Lower Infeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบติดตั้งอยู่ ระหว่างแท่นรองรับไม้ ทําหน้าที่รองรับไม้ที่จะใส 
 • แท่นเครื่อง (Table) แท่นของเครื่องรีดไม้ ไสไม้สามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อรองรับไม้ ปรับ ความหนาของไม้ในขณะทําการไส การเลื่อนขึ้น-ลงอาจใช้มือหมุนหรือใช้มอเตอร์หมุน โดย แท่นนี้จะต้องติดตั้งลูกกลิ้งป้อนและลูกกลิ้งส่งออกไม้เพื่อรองรับไม้ด้วย 
เครื่องรีดไม้ ไสไม้
สวิตซ์ปิด-เปิดเครื่องรีดไม้ไสไม้
 • สวิตช์ควบคุมเครื่อง (Switch On-Off) ถ้าเป็นเครื่องไสขนาดเล็กที่มีขนาด ความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว ปุ่มควบคุมจะมีเพียงสวิตช์เดียว เครื่องไสก็สามารถทํางานได้พร้อม กันทันที (หัวตัดจะหมุนพร้อมกันกับลูกกลิ้งป้อนไม้) แต่ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก สวิตช์ควบคุมอาจจะมีหลายสวิตช์ ต้องเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการทํางานของเครื่องแต่ละส่วน เช่น สวิตช์เลื่อนแท่นขึ้น-ลง สวิตช์ควบคุมการหมุนของหัวตัด และสวิตช์ควบคุมการหมุน ของลูกกลิ้งป้อนไม้ 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องรีดไม้ ไสไม้ 

1. ถ้าจําเป็นต้องไสไม้ที่มีความโค้งงอไม่มากนัก ควรใสด้วยเครื่องเพลาะไม้ใน ด้านหนึ่งก่อนและในขณะป้อนไม้เข้าเครื่องไสให้คว่ําด้านเรียบแนบกับแท่นเพลาะไม้ให้เรียบ 

2. เตรียมไม้ที่จะไสไม่ให้มีตะปูเศษโลหะ คราบปูนฯลฯ บนผิวไม้งที่มีสวิตช์ควบคุม ต้อง 

3. ปรับเลื่อนแท่นเพื่อการไสให้น้อยกว่าความหนาของไม้ประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร 

เครื่องรีดไม้ ไสไม้
ปรับความสูงให้มากกว่าชิ้นงาน 1 – 2 มิลลิเมตร

4. เปิดสวิตช์หัวตัดและสวิตช์ลูกกลิ้งป้อนไม้ (กรณีเป็นเครื่องที่มีสวิตช์ควบคุม) ต้องรอให้เครื่องหมุนเต็มกําลังก่อน 

5. ป้อนไม้เข้าเครื่องโดยให้ไม้ได้แนวระนาบกับแท่น พอหัวไม้ถูกลูกกลิ้งป้อนไม้จับและส่งไม้เข้าเครื่องได้แล้วก็ปล่อยให้เครื่องรีดไม้ ไสไม้ทํางานต่อไป โดยไม่ต้องออกแรงดันไม้บางครั้งไม้ที่จะไสไม่สามารถเคลื่อนเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ได้ก็ต้องออกแรงดันช่วยให้ไม้เข้าเครื่องไสได้ 

6. ถ้าไม่มีความยาวมากควรหาผู้ช่วยจับที่ปลายอีกด้านหนึ่งหรือใช้ที่รองรับปลายไม้ 

7. อย่าพยายามไสไม้ที่สั้นกว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งป้อนไม้และลูกกลิงส่งไม่ออก ถ้าจําเป็นต้องไสไม้สั้นหลายๆ ท่อนควรป้อนไม้โดยให้หัวไม้ชนต่อเนื่องกันไป 

8. การไสไม้ที่บางกว่า 38 นิ้ว หรือ 1 เซนติเมตร ถ้าจําเป็นต้องใสด้วยเครื่องรีดไม้ ไสม้ควรใช้ไม้ที่มีความหนาอย่างน้อย 3/4 นิ้ว หรือ 15 มิลลิเมตรรองด้านล่างเพื่อความปลอดภัย

เครื่องรีดไม้ ไสไม้
ตรวจสอบความสูงให้ถูกต้อง

9. ถ้าหากไม้ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ควรปิดเครื่องเสียก่อนรอจนหัวตัดหยุดนิ่งแล้ว เลื่อนแท่นให้ต่ำลงนําไม้ที่ติดอยู่ออกจากเครื่อง 

10. ไม่ควรก้มลงมองเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ ในขณะที่เครื่องยังหมุนอยู่ 

11. ในขณะป้อนไม้ควรยืนอยู่ด้านข้างของไม้ที่จะป้อนเข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการตีกลับ (Kick Back) ของไม้ ไม้ท่อนที่สอง 


วิธีการไสไม้ด้วย เครื่องรีดไม้ ไสไม้

1. วัดความหนาของไม้ที่จะใส ถ้าไม่มีความหนาใกล้เคียงกันหลายๆ ท่อน ควรวัดจาก ท่อนที่มีความหนามาก

2. ปรับแท่นเครื่องรีดไม้ ไสไม้ให้ได้ขนาดความหนาของไม้ก่อน โดยตรวจดูที่วัดระยะความลึกของการไส

3. กดปุ่มเปิดเครื่องรอให้หัวตัดหมุนเต็มที่ก่อน

4. ป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ โดยเอาด้านที่ไสเรียบ ด้าน A (ใสด้วยเครื่องไสเพลาะไม้) วางแนบกับแท่น ซึ่งใบมีดของเครื่องรีดไม้ ไสไม้จะกินไม้ด้าน C หลังจากไม้ถูกไสผ่านเครื่อง นําไม้นั้นมาตรวจสอบความหนา 

เครื่องรีดไม้ ไสไม้
ป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้

5. ถ้ายังไม่ได้ความหนาที่ต้องการให้ปรับ แท่นเครื่องให้มีระยะน้อยกว่าความหนาที่วัดได้ในครั้งแรก แล้วนําไม้มาใสใหม่ให้ได้ขนาดตามต้องการ 

6. รีดไม้ครั้งที่ 2 โดยเอาไม้ด้าน Bวางแนบ กับแท่นเครื่อง ก่อนป้อนไม้ให้วัดความหนาของไม้ เหมือนการใสครั้งแรก แล้วปรับแท่นเครื่องตาม ขนาดที่วัดได้จึงป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้

เครื่องรีดไม้ ไสไม้
ควรรีดไม้ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

7. ในการปรับแท่นเครื่อง ให้ไสไม้แต่ละ ครั้งไม่ควรมากเกินกว่า 1-2 มิลลิเมตร แต่ถ้า เป็นการใสครั้งสุดท้าย ควรตั้งให้บางมากกว่านั้น 

การถอดและติดตั้งใบมีดเครื่องรีดไม้ ไสไม้

วิธีการถอดและติดตั้งใบมีดในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ ได้แก่ 

 • เปิดฝาเครื่องด้านบนหัวตัดออก โดยบนหัวตัดจะมีใบมีดอยู่ 2 ถึง 
 • จับหัวตัดให้อยู่นิ่ง ใช้ประแจปากตายคลายนอตยึดเหล็กประกับใบมีดให้หลวมแล้ว จึงถอดใบมีดพร้อมเหล็กประกับใบมีดออก
 • ทําตามขั้นตอนที่ 2 ถอดใบมีดและเหล็ก ประกับออกครบทุกใบทําความสะอาด 
 • นําใบมีดทั้งหมดไปทําการลับคมด้วยเครื่องลับใบมีด 
 • นําใบมีดที่ลับคมเรียบร้อยแล้ววางลงใน ร่องหัวตัดพร้อมกับเหล็กประกับใบมีด 
 • ใช้อุปกรณ์วัดความสูงของใบมีด (Knife Gauge) ด้านบนของคมใบมีด แล้วกดให้แน่นกับหัวตัด โดยให้มีช่องวาง ใช้ประแจปากตายขันนอต ยึดเหล็กประกับใบมีดให้แน่นเท่าๆ กันทุกตัว
 • ทําตามขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 กับใบมีดและเหล็กประกับให้ครบทุกใบ 
ข้อควรระวัง ควรใช้ประแจปากตายตรวจนอตยึดเหล็กประกับใบมีดให้แน่นทุก อีกครั้งก่อนเปิดเครื่อง 

ใบมีดและเครื่องลับใบมีดเครื่องรีดไม้ ไสไม้

ใบมีดของเครื่องรีดไม้ ไสไม้จะทําด้วยวัสดุประเภท Special Tungsten Alloy Steel ความยาวขึ้นอยู่กับขนาดของหัวตัด เมื่อใช้ไปนานๆ ใบมีดจะไม่คม จะต้องถอดใบมีดออกเพื่อลับคม 

เครื่องลับใบมีดเครื่องใส มีหลายลักษณะและหลายวิธีการลับขึ้นอยู่กับขนาดเครื่อง เช่น เครื่องไสขนาดใหญ่ๆ บางชนิดจะมีอุปกรณ์ลับคมใบมีดอยู่ติดตั้งเหนือหัวตัดเครื่องขนาดเล็กส่วนใหญ่จะต้องถอดใบมีดออกลับกับเครื่องลับภายนอก 


การบํารุงรักษา เครื่องรีดไม้ ไสไม้

 • ทําความสะอาดเครื่องรีดไม้ ไสไม้ทุกครั้งหลังจากทํางานเสร็จหรือเลิกใช้งานประจําวัน
 • ตรวจสอบคมใบมีดอยู่เสมอ ถ้าไม่คมหรือมีรอยบินควรถอดออกลับให้คมอยู่เลย 
 • หยอดน้ํามันหล่อลื่นหรืออัดจาระบีในชิ้นส่วนที่หมุน เพื่อให้ส่วนประกอบเหล่านั้น คงทน 
 • ปรับตัวกดไม้หน้า (Chip Breaker) ให้อยู่ในตําแหน่งที่กดไม้ไม่แน่นเกินไป 
 • ตรวจดูอุปกรณ์จับยึดเครื่องรีดไม้ ไสไม้ให้แน่นอยู่เสมอ 
 • หากต้องหยุดใช้เครื่องรีดไม้ ไสไม้เป็นเวลานานๆ ควรทําความสะอาดภายในเครื่องและ เคลือบผิวเหล็กส่วนที่เป็นสนิมด้วยผ้าชุบน้ํามันเครื่อง แล้วคลุมด้วยผ้าคลุมเครื่องรีดไม้ ไสไม้

เช็คราคา เครื่องรีดไม้ ได้ที่นี่

What do you think?

Comments

Comments

Loading…

0

Written by Simon Harper

THE TECHNOLOGY IS ONE

แม่แรง

10 ประเภทที่แตกต่างกันของแม่แรง และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลวดเชื่อม

คุณต้องการลวดเชื่อมแบบไหน ให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากที่สุด